Voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ERCON Luchttechniek

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ERCON Luchttechniek., hierna te noemen ERCON, zowel ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan als ter zake van het verrichten van werkzaamheden en/of adviezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze voorwaarden tevens diensten begrepen. ERCON is de gebruiker en onder wederpartij wordt verstaan onze afnemer.

1.2. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

1.3. De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

Artikel 2: Offertes

2.1. De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van ERCON zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospectie en dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden ons niet.

2.2 Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of documentatie en/of begrotingen en/of plannen en/of tekeningen en/of modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet-levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen dertig dagen, aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

2.3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. Opdrachten gelden eerst als door ERCON aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

3.2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4: Ontbinding

4.1. Ontbinding dan wel annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.

4.2. Indien de wederpartij een overeenkomst ontbindt dan wel annuleert worden kosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ERCON op redelijke schadevergoeding inclusief compensering van de gederfde winst, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.

4.3. Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke zaken worden niet door ons teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van ERCON onder voorbehoud van prijswijziging.

5.2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

– gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

– gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

– exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen;

– exclusief verpakkings- en verzendkosten;

– vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. Indien prijzen in buitenlandse valuta zijn vermeld en de tegenwaarde in euro’s is aangegeven, zal deze tegenwaarde slechts bij benadering gelden.

5.3. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienst betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ERCON aangewezen bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum. De op onze bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

6.2. In gevallen dat de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

Artikel 7: Rente en kosten

7.1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is ERCON gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

7.2. Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen, zie staffel die kantonrechters hanteren, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 8: Levering

8.1. Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen aldus geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. ERCON is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te ontbinden en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

8.2. In overleg met wederpartij zal een datum voor (eerste) levering worden vastgesteld. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en degelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te ontbinden.

8.3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.

8.4. Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen veertien dagen na levering aan ons te worden gemeld.

8.5. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.

Artikel 9: Transport en risico

9.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ERCON is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

9.2. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

9.3. Wij zijn gerechtigd voor verpakkingsmaterialen de kostprijs in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen worden verpakkingsmaterialen niet teruggenomen.

Artikel 10: Reclames

10.1.  Alle reclames dienen uiterlijk 14 dagen na aflevering schriftelijk bij ERCON te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur de hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

10.2. Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

10.3. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan het goed heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van ons geschied.

10.4. Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

Artikel 11: Garantie

11.1. Tenzij ERCON zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

11.2. De garantie geldt niet indien:

- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

- de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit, zoals onder meer de verplichting ten aanzien van inspectie en reclame.

11.3. Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen of de wederpartij te crediteren voor de dagwaarde van het product. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) goederen ons eigendom.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1. De eigendom van de goederen gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van ERCON als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

12.2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, onder curatelenstelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te ontbinden, onder verrekening dagwaarde en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

13.1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van ERCON en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

13.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als (gedeelte) ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

13.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een ene situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Behoudens de aansprakelijkheid van ERCON krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 11 genoemde garantieverplichting, dan wel de hoogte van de maximale vergoeding waar onze aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde goederen, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.

14.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ERCON en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Geschillen

16.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van ERCON, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.